Close

Gram Panchayats

Block wise List of Gram Panchayats
Name of the Block Name of Gram Panchayats
Kullu (70 Gram Panchayats)
 1. Bajaura
 2. Balh
 3. Bandrol
 4. Banogi
 5. Bara Bhuin
 6. Barahar
 7. Barshaini
 8. Bashing
 9. Bashona
 10. Bastori
 11. Bhalan  I
 12. Bhallan II
 13. Bhalyani
 14. Bhrain
 15. Bhuin
 16. Bhulang
 17. Bhumteer
 18. Bradha
 19. Brahman
 20. Buai
 21. Chhenwar
 22. Chong
 23. Choparsa
 24. Danogi
 25. Devgarh Gohi
 26. Diyar
 27. Dughilag
 28. Dunkhrigahar
 29. Fallan
 30. Garsa
 31. Hat
 32. Hurla
 33. Jallugran
 34. Jarad  Bhutti Colony
 35. Jari
 36. Jeshtha
 37. Jia
 38. Jindore
 39. Kalehli
 40. Kasol
 41. Khadihar
 42. Khokhan
 43. Kothi Sari
 44. Majhat
 45. Mangarh
 46. Manikaran
 47. Manjhali
 48. Mashgan
 49. Mashna
 50. Mohal
 51. Nalhach
 52. Naresh
 53. Neul
 54. Parli
 55. Peej
 56. Pinni
 57. Punthal
 58. Raila
 59. Ratocha
 60. Rote
 61. Sachani
 62. Shaat
 63. Shamshi
 64. Shilanal
 65. Shili Rajgiri
 66. Shilihar
 67. Shurar
 68. Talara
 69. Talpini
 70. Tegubehar
Naggar (40 Gram Panchayats)
 1. Archandi
 2. Badagran
 3. Bran
 4. Benchi
 5. Burua
 6. Chansari
 7. Devgarh
 8. Duara
 9. Gahar
 10. Gojra
 11. Halan-l
 12. Halan-ll
 13. Hurang
 14. Jagatsukh
 15. Jana
 16. Kais
 17. Karadsu
 18. Karjan
 19. Katrain
 20. Malana
 21. Manali
 22. Mandalgarh
 23. Naggar
 24. Nasogi
 25. Nathan
 26. Neuli
 27. Palchan
 28. Pangan
 29. Pichlihar
 30. Prini
 31. Puid
 32. Raison
 33. Riyara
 34. Seugi
 35. Shaleen
 36. Shanag
 37. Shirar
 38. Soyal
 39. Talogi
 40. Vashishth
Banjar(36 Gram Panchayats)
 1. Bahu
 2. Balagad
 3. Banogi
 4. Chakurtha
 5. Chanon
 6. Deuridhar
 7. Deutha
 8. Dhaugi
 9. Dushahad
 10. Gadaparli
 11. Gopalpur
 12. Kalwari
 13. Kandidhar
 14. Kanon
 15. Khabal
 16. Khadagad
 17. Kothichehni
 18. Kotla
 19. Larji
 20. Manglore
 21. Mashiyar
 22. Mohni
 23. Nohanda
 24. Plahach
 25. Shainsher
 26. Saraj
 27. Shangad
 28. Sharchi
 29. Shikarighat
 30. Shilli
 31. Shrikot
 32. Suchehan
 33. Tandi
 34. Teel
 35. Thatibeed
 36. Tung
Anni(32 Gram Panchayats)
 1. Karshaigad
 2. Fanauti
 3. Lagauti
 4. Takrasi
 5. Bishaladhar
 6. Muhan
 7.  Karad
 8. Pokhri
 9. Ropa
 10. Munddal
 11. Kungesh
 12. Karana
 13. Khanag
 14. Lajhari
 15. Khani
 16. Kamand
 17. Kohila
 18. Buchher
 19. Deothi
 20. Shilli
 21. Chowai
 22. Bakhanao
 23. Jaban
 24. Namhog
 25.  Anni
 26. Taluna
 27. Behna
 28. Dingidhar
 29. Dalash
 30. Biungal
 31. Kuther
 32. Palehi
Nirmand(26 Gram Panchayats)
 1. Arsu
 2. Bahwa
 3. Bari
 4. Bhalsi
 5. Chail
 6. Deem
 7. Dehra
 8. Durah
 9. Gadej
 10. Gamog
 11. Ghatu
 12. Kharga
 13. Kot
 14. Kushwa
 15. Lot
 16. Nirmand
 17. Nishani
 18. Nither
 19. Nor
 20. Poshna
 21. Rahnoo
 22. Sarahan
 23. Sargha
 24. Shilli
 25. Tunan
 26. Twar